من ...

من {دختــــــرمـــــــ}

مــرا ✿בخـــتر פֿانـــوم✿ مے نـامــند


مــضمونــے کہ {جذآبیتــش} نفــس گـیــر استــــ


دنیاے ✿دخترانہ✿ مـטּ نہ با شمع نہ با {عروسـکــ} معنــــا پیدآ نمــےکند


و نہ با {اشکـ } و {افسوטּ}


امــآ {تمامـــ} اینهآ را در بر مےگیــرد


مــטּ نہ {ضعیفم} نہ {ناتـــواטּ}


چـــرآ کہ✿פֿב اونــב✿


مرا بــدوטּ {خشونتــ} و زور و بـــآزو مے پــسندد


{اشکــ} ریـختـטּ ضعفـ مـטּ نیستـ قدرتــ {روح مــטּ} است


{اشک} نمےریزمـ تا {توجهے} را جلبـ کنمـ


بآ {اَشکَمــ روحــم} را مےشویـــم ...

/ 4 نظر / 10 بازدید
سرونازشیراز

http://hassanpatala.persiangig.com/clip/hamvarta.swf

مهدیه

بلاگفاهنگیده همه قالبام رفته علییییییییییی[وحشتناک][دلشکسته]

سمانه

در ضمن لینکت کردم با اجازه[عینک]